Książka za Drzewo

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wyłącznym organizatorem akcji Książka za Drzewo (dalej „Akcja”) jest Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ulicy Kosmicznej 15 b, KRS: 0000226058 (dalej „Organizator”).

2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgłoszenia do Akcji przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkazadrzewo.pl

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Akcji, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Akcji. Wszelkie skargi oraz pytania dotyczące Akcji powinny być kierowane do Organizatora.

5. Akcja, w tym przyjmowanie zgłoszeń do Akcji, trwa od dnia 29.09.2021 roku od godz. 00:01 do odwołania.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek w trakcie trwania Akcji.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Zgłoszeń do Akcji mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które w chwili dokonywania zgłoszenia mają ukończony 18 rok życia, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Akcji (dalej „Uczestnicy”).

2. Uczestnicy Akcji mogą wyrazić zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora oraz partnerów handlowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz na oficjalnych profilach Fundatora w mediach społecznościowych, tj. (i) w serwisie Facebook, (ii) w serwisie Instagram. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator, pełniący rolę Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Akcji oraz wydania nagród.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Akcji przed przystąpieniem do Akcji. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest wypełnienie wszystkich pól formularza Akcji. Do wzięcia udziału w Akcji niezbędne są:

 • podanie informacji, gdzie zostało posadzone drzewo/drzewa

 • podanie informacji, kto posadził drzewo

 • dodanie zdjęcia potwierdzającego posadzenie drzewa

 • wybór jednej książki z listy dostępnych książek

 • podanie adresu do wysyłki książki

 • akceptacja treści Regulaminu.

3. W Akcji odrzucone zostaną zgłoszenia, które

 • zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

 • zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

 • zawierają treści niezgodne z prawem;

 • zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

 • naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

 • naruszają dobre obyczaje;

 • naruszają zasady etykiety;

 • nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Każdy Uczestnik Akcji przesyłający zgłoszenia udziału w Akcji z terenu całej Polski może dodać nieograniczoną liczbę zgłoszeń. Natomiast tylko 3 pierwsze zgłoszenia Użytkownika zostaną nagrodzone książką wybraną przez niego z listy dostępnych książek.

5 Uczestnik definiowany będzie na podstawie danych osobowych pozostawionych w formularzu zgłoszenia drzewa.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na korzyść Uczestnika Akcji w trakcie jego trwania, tj. w okresie od dnia 29.09.2021 roku od godz. 00:01 do odwołania.

4. NAGRODY

1. Nagrodami w Akcji są książki dostępne na liście dostępnych książek. Lista ta jest widoczna na etapie zgłaszania zasadzonego drzewa do Akcji.

2. Książki mają różną wartość, stan, tematykę i autorów. Organizator będzie systematycznie uzupełniał listę książek o nowe pozycje w trakcie trwania Akcji.

3. Wysłanie nagród nastąpi w ciągu 7-10 dni roboczych od zatwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody.

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszej Akcji mają charakter poglądowy.

5. Czas zgłoszenia udziału w Akcji będzie rejestrowany przez system informatyczny Organizatora. Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu zgłoszenia o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszenia oraz wysłaniu nagrody.

6. Organizator zastrzega, iż nie wypłaca równowartości nagród w gotówce.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania, jednakże nie później, niż w terminie 30 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres: Fundacja Ekologiczna Arka, ul. Kosmiczna 15 b, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora i zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Do zachowania terminu na rozpatrzenie reklamacji wystarczające jest wysłanie decyzji Organizatora w ostatnim dniu 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 7.3. powyżej.

6. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Akcji wysyłając do Organizatora zgłoszenie gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy zgłoszenie lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu w postaci zgłoszenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. powyżej, Uczestnik Akcji z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do materiałów zawartych w zgłoszeniu, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w chwili nabycia autorskich praw majątkowych, w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania zdjęcia zasadzonego drzewa i relacji Uczestnika w zakresie, o którym mowa w ust. 8.2. powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 8.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich nabywa prawa do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika, który przysłał zgłoszenie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji dostępny będzie w biurze Organizatora: Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ulicy Kosmicznej 15 b oraz na stronie www.ksiazkazadrzewo.pl. Szczegółowe informacje dotyczące Akcji można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@fundacjaarka.pl

2. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 3.9. powyżej, obowiązują począwszy od opublikowania Regulaminu o zmienionej treści na stronie www.ksiazkazadrzewo.pl

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.